662

May 21–23, 2022

Tipi Showcase and Activity

Toronto Council Fire

Ontario

Come learn about the tipi and make your own to take home.

Tipi showcase: Storytelling

Photo courtesy of the artist

JUNIOR

Overview

Do you know where the word Tipi comes from?  

Listen to a storyteller share teachings about the Tipis (also known as a tepee). Traditionally made of animal skins and wooden poles, tipis are intended to protect the families within through the spirit of the trees and buffalo around them. The flap at the top is left open for smoke to escape and, according to teachings, connect the people inside with the Sky World. Participants will be directed to Market Tent E to make their own tipi to take home!

Bajiishkaa-ogan enkaamigaag 

Miimaampii waanje kinoomowendwaa eshkeniigjig naandaan Bajiishka-ogenaan giinaakaasaan wiidaang, Miidaash gaywiinwaa daashitoowad bezhig Menikwenjigans daanaakaasnaa-aa, Lakota giibezekaamigad we nooswen Tipi – Bajiishka-ogaan, wiidaang minwaa endaayaang etming, Bgoji Bezheki Meshwegin giinakaasaam yeshkaad, minwaa Wiigwasaatigook, entaam shiigwaa gii jiishkiigegewog gii pkwenesgewog jebwa naakaaswa naandaan Meshwegenoong minwaa wiigwasaadigwan wewenenaa jewiinaagdwendaagosiiyad waadaa-aad gwaandak ChiMnskodeng gaadnaagkiijig Anishnaabeg. Jedaagwa giinsaaksen baangii shpeming wiisaagdaapte minwaa wii saaksing we miikaan Giizhegoong geynowaa gaaneniigaaniijig, Kwe-og giinedaagosiiwog wiipkaamowad wiichigaadeg naandaa Bajiishka -ogenaan. Naanaagoweyin giichigaade chitwa Mskode. 

About Toronto Council Fire Native Cultural Centre

Toronto Council Fire Native Cultural Centre is an autonomous, vibrant cultural agency that serves the Indigenous community with confidence and commitment to their well-being. 

Dates & Times

May 21
11am – 6pm

May 22
11am – 6pm

May 23
11am – 5pm

Venue

North Orchard

235 Queens Quay West
Toronto, ON

Keywords Kids